06 - 22 14 57 31 info@kaayman.nl

Algemene voorwaarden

Kaayman maakt graag duidelijke afspraken en hanteert een transparante werkwijze
ContactPortfolio

Algemene voorwaarden

Op alle door Kaayman geleverde diensten en producten zijn de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemeen

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken, het verrichten van werkzaamheden oof het geven van advies;
  2. Opdrachtnemer (hierna te noemen ontwerper): Kaayman, grafisch ontwerper, illustrator, infographicmaker in Gouda;
  3. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door opdrachtnemer voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder (1);
  4. Media: bestanden met gegevens, teksten en of afbeeldingen, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de ontwerper en de opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Artikel 3: Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

Prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4: Bevestiging

Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Verdere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

Artikel 5: Meerdere opdrachtnemers

Indien de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers, hetzij ontwerpers, hetzij opdrachtnemers van andere aard, wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken opdrachtnemers op de hoogte te stellen. Op verzoek van de ontwerper dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien sprake is tussen een samenwerking tussen verschillende opdrachtnemers, dient de opdrachtgever deze informatie te delen, alsmede de rol van alle betrokkenen.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6: Aanleveren gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van juiste, volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen en bestanden, die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst. De ontwerper is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid van de geleverde bestanden/gegevens.

Artikel 7: Getrooste inspanning

De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Artikel 8: Alvorens levering

Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

Artikel 9: Leveringstermijn

De door de ontwerper opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp is indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De ontwerper is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever de ontwerper in gebreke heeft gesteld.

Artikel 10: Inschakeling van derden of gebruik toeleveranciers

Opdrachten aan derden met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De ontwerper houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

Wanneer de ontwerper opdrachtgever is aan derden, gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

Auteursrecht, modellenrecht, eigendomsrecht en rechten van intellectueel eigendom

Artikel 11: Auteursrecht en eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op het ontwerp als resultaat uit de opdracht komen toe aan de ontwerper. Zonder nadere schriftelijke overeenkomst tussen de ontwerper en de opdrachtgever, met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht van het ontwerp of concept, blijven deze rechten bij de ontwerper. Daartoe behoren ook de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, werktekeningen, illustraties, foto’s, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Voor zover een auteursrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12: Overdracht auteursrecht

Opdrachtgever en ontwerper kunnen overeenkomen dat de in artikel 12 bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel … van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13: Naamsvermelding

De ontwerper is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp van zijn naam te voorzien. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 14: Wat buiten de verantwoordelijkheid van de ontwerper valt

Het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden van aangeleverd materiaal behoort niet tot de verantwoordelijkheden van de ontwerper. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor afhandeling van rechten van aangeleverd materiaal.

Artikel 15: Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Gebruik en licentie

Artikel 16: Gebruik door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij daarmee het recht tot het gebruik van het ontwerp overeenkomstig de bestemming zoals bij de opdracht is overeengekomen. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht is verstrekt. Voor een ruimer gebruik dan overeengekomen, bij bijvoorbeeld herplaatsing of publicatie anders dan afgesproken, dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 17: Wijzigingen

Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan om het voorlopig of definitief ontwerp aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken dan is overeengekomen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de ontwerper als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honorarium.

Artikel 18: Oneigenlijk gebruik

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

Artikel 19: Gebruiksrecht vervalt

Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

  • vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
  • indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
  • ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig het tweede lid aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

Artikel 20: Gebruik door ontwerper

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, staat het de ontwerper vrij, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de door hem gemaakte ontwerpen te verspreiden of publiceren voor publiciteit, verwerving van opdrachten, tentoonstellingen en eigen promotionele doeleinden.

Honorarium en kosten

Artikel 21: Honorarium

De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

Artikel 22: Bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, eventueel aan derden, en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd of anders in ieder geval aangegeven.

Artikel 23: Honorarium bij gewijzigde opdrachten

Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde tarieven. 

Artikel 24: Honorarium bij vertraging

Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken. Indien geen duidelijkheid is over de afleveringstermijn of deze termijn wezenlijk wordt verschoven naar de toekomst, kan de ontwerper de gedane werkzaamheden tussentijds in rekening brengen.

Betaling

Artikel 25: Betalingsverplichting

Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

Artikel 26: Verzuim

Indien, na het verstrijken van de betalingstermijn, nog niet tot (volledige) betaling van het verschuldigde bedrag is overgegaan door de opdrachtgever, is deze in verzuim. De opdrachtgever is daarmee wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

Artikel 27: Facturering

De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

Artikel 28: Opschorting

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever binnen de gestelde betalingstermijn na uitvoering van de opdracht en opdrachtgever nalaat binnen 14 dagen te betalen na schriftelijk te zijn aangemaand of als de opdrachtgever in woord of gedrag aangeeft dat betaling uitblijft, mag de ontwerper de binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opschorten tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

Artikel 29: Herroepen of beëindigen opdracht

Als sprake is van omstandigheden, buiten de macht van de ontwerper, waardoor van de ontwerper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de ontwerper het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en vergoeding van gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt, omdat gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerper redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. De schadevergoeding omvat tenminste de kosten die ontwerper heeft gemaakt aan derden die voortvloeien uit de vervulling van de opdracht, het honorarium voor reeds gemaakte uren door ontwerper, alsmede tenminste 25% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Artikel 30: Faillissement

Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend.

Garanties en vrijwaringen

Artikel 31: Auteursrecht ontwerper

De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Artikel 32: Intelectueel eigendom van aangeleverd materiaal

De ontwerper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op auteursrecht of rechten van intellectueel eigendom van door opdrachtgever aangereikte materialen en gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen,.

Artikel 33: Vrijwaring gebruik

Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Aansprakelijkheid

Artikel 34: Fouten

De ontwerper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever na controle zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

De ontwerper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).

Artikel 36: In gebreke stelling

Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen

Artikel 35: Beperking aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de ontwerper voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever altijd beperkt tot het bedrag van het de ontwerper toekomende honorarium voor dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 37: Soort schade

Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Artikel 39: Duur aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Overige bepalingen

Artikel 40: Overdracht van rechten

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

Artikel 41: Algemene voorwaarden opdrachtgever

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de ontwerper niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover de ontwerper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 42: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 43: Nietigverklaring

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 44: Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

Artikel 45: Wijzigingen

De ontwerper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. De wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.